Mitjançant aquesta pàgina, i en compliment del que estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Museu de Badalona, com a organisme autònom de l’Ajuntament de Badalona, amb personalitat jurídica pròpia i pública, i plena capacitat jurídica, fa pública la informació referent a la seva estructura organitzativa, la gestió econòmica, comptable, pressupostaria i patrimonial, la contractació publica i els convenis.

Estatuts del Museu de Badalona

Inventari de les col·leccions del Museu

Actes del Consell Rector

CONTRACTACIÓ