Seu electrònica

Aquesta pàgina està destinada a facilitar l’accés per mitjans electrònics al registre general de documents. Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general del Museu de Badalona.

Pot sol·licitar-lo qualsevol persona física o jurídica amb capacitat legal per obrar.

Les persones que actuen en representació d’una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la seva representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderament des d’aquest enllaç

El termini de presentació de la documentació a registrar, excepte en els tràmits específics la normativa dels quals reguli el termini o període per presentar la sol·licitud o efectuar el tràmit, és de tots els dies de l’any, durant les 24 hores.

A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considera efectuada el primer dia hàbil següent.