Perfil del contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de l’activitat contractual del Museu de Badalona, a través del seu web institucional.

En aquest perfil s’hi difonen les licitacions dels contractes que es tramiten a través dels procediments oberts, restringits, negociats amb publicitat i de diàleg competitiu.

El perfil us facilita l’accés a tota la informació i documentació d’aquestes licitacions i adjudicacions, alhora que assegura la transparència dels expedients de contractació.

En el perfil hi trobeu les licitacions que estan en curs, els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que les regulen, els requisits de presentació de les proposicions i tota la informació essencial de cada procediment concret, així com els contractes que estan adjudicats, les dades bàsiques de l’adjudicació i altra informació contractual.

AVÍS

En data 07 d’abril de 2020 l’alcalde/president del Museu ha dictat una resolució relativa a l’establiment dels criteris a aplicar als expedients de contractació en curs i als contractes vigents, afectats per la declaració de l’estat d’alarma.


Resolució de suspensió de contractes

Registre de licitadors

L’aptitud per contractar amb el Museu de Badalona la podeu acreditar, voluntàriament, amb la vostra inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores, ja sigui el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), el de la Generalitat de Catalunya (Registre Electrònic d’Empreses Licitadores – RELI-) o el de la Diputació de Barcelona.