Llibres d’actes

Llibres d’actes

El llibre d’actes recull la transcripció feta pel secretari de l’Ajuntament, del contingut de les reunions del Ple. Hi figura l’hora en què comença la sessió i la relació d’assistents, s’indica quines persones hi han intervingut i els temes tractats, els vots emesos i els acords adoptats. L’acta de cada sessió, si és trobada conforme, és aprovada i signada per tots els assistents a la següent reunió de Ple.

Els llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament que es conserven a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (gestionat pel Museu) comprenen el període de 1835 a 1945.

A continuació podreu consultar alguns dels volums corresponents al segle XIX.