Manhattan Escorts NYC Escorts

Llibres d’actes

Llibres d’actes

El llibre d’actes recull la transcripció feta pel secretari de l’Ajuntament, del contingut de les reunions del Ple. Hi figura l’hora en què comença la sessió i la relació d’assistents, s’indica quines persones hi han intervingut i els temes tractats, els vots emesos i els acords adoptats. L’acta de cada sessió, si és trobada conforme, és aprovada i signada per tots els assistents a la següent reunió de Ple.

Els llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament que es conserven a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona comprenen el període de 1835 a 1945.

Selecciona l’any que vulguis consultar

Acompanhantes - MClass - FamosasVIP