FACTURA ELECTRÒNICA

Que és una factura electrònica?

La facturació electrònica es un equivalent funcional de la factura en paper i consisteix en la transmissió de les factures o documents anàlegs entre emissor i receptor por mitjans electrònics (fitxers informàtics) i telemàtics (d’un ordinador a un altre), signats digitalment amb certificats reconeguts.

El Museu de Badalona té el procediment per admetre factures electròniques (eFACT), mitjançant el qual podeu fer-nos arribar les vostres factures per via telemàtica, les 24 hores del dia, qualsevol dia de l’any.

Avantatges

Les factures electròniques tenen plena validesa legal i permeten prescindir del paper, amb un important estalvi de costos (d’impressió, transport, emmagatzematge…), contribuint a fer un món més sostenible. Aporten una major eficiència en la gestió, s’eviten errors per les entrades manuals. Es redueix el temps de tramitació.

A més, podreu conèixer en tot moment quin és l’estat de tramitació de les vostres factures, si ja han estat enregistrades i acceptades, i podreu planificar millor la vostra tresoreria.

Com enviar factures electròniques al Museu de Badalona?

Les factures electròniques que gestiona el Museu de Badalona, s’han d’entregar per el sistema eFact de l’AOC (Administració Oberta de Catalunya).

La bústia de lliurament de les factures en format electrònic del Museu de Badalona és aquesta: https://efact.eacat.cat/bustia/

Des de d’aquesta mateixa bústia de lliurament també podreu consultar l’estat de tramitació de les teves factures.

Els codi DIR3 del Museu de Badalona per a la presentació de factures electròniques són:

Codi òrgan gestor: LA0000007. Òrgan gestor: Museu de Badalona.

Codi unitat tramitadora: LA0000007. Unitat tramitadora: Museu de Badalona.

Codi oficina comptable: LA0000007. Oficina comptable: Museu de Badalona.

Ús de la factura electrònica en el sector públic

a) societats anònimes;
b) societats de responsabilitat limitada;
c) persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
d) establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
e) unions temporals d’empreses;
f) agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions

Requisits tècnics

Format de les factures

Només es poden admetre factures confeccionades d’acord amb les especificacions del format facturae 3.2, signades electrònicament mitjançant un certificat digital reconegut. Les especificacions d’aquest format les podeu trobar a www.facturae.es

Alternatives per confeccionar les factures

Molts dels programes comercials de comptabilitat ja ofereixen mòduls de facturació electrònica (consulteu el vostre proveïdor).

Com a alternativa, disposeu de diverses opcions, com ara:

• Punt General de factures electròniques de les administracions públiques de Catalunya. https://efact.aoc.cat

• Pàgina que ofereix la possibilitat de fer un nombre limitat de factures a l’any de forma gratuïta. https://www.b2brouter.net/es/ca/

• Una aplicació en línia i gratuïta, encara que molt simple, però que us permet generar una factura electrònica en format facturae, i que podeu trobar a www.hazteunafacturae.com.

• Mitjançant complements de facturació electrònica disponibles per a Microsoft Word 2007, Word 2010 i Excel 2010 que podeu descarregar de franc des de http://factoffice.codeplex.com o http://offinvoice.codeplex.com.

• Programari gratuït disponible a www.pimestic.cat.

• Pàgina gratuïta que permet fer factures en línia.  https://www.pimefactura.net