Perfil del contractant

El Museu de Badalona, com a organisme autònom de caràcter local, està sotmès al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic pel que fa a la tramitació i adjudicació de contractes de subministraments, serveis i obres necessaris per al desenvolupament de les seves activitats.

En aquest apartat trobareu informació relativa tant a les licitacions que hi ha en curs com a les adjudicades. Així mateix, trobareu el plec de clàusules administratives i el de clàusules tècniques necessàries per a les licitacions en curs.