Perfil del contractant

El Museu de Badalona, com a organisme autònom de caràcter local, està sotmès a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic pel que fa a la tramitació i adjudicació de contractes de subministraments, serveis i obres necessaris per al desenvolupament de les seves activitats.

En aquest apartat trobareu informació relativa tant a les licitacions que hi ha en curs com a les adjudicades d’acord amb el que estableix l’article 42 de l’esmentada llei. Així mateix, trobareu el plec de clàusules administratives i el de clàusules tècniques necessàries per a les licitacions en curs.


Licitacions:

Actualment no hi ha cap licitació en curs.


Adjudicacions definitives:

No s'ha trobat cap registre.