Objectius

El Museu de Badalona és una institució pública permanent, sense finalitat lucrativa, al servei de la societat i del seu desenvolupament, oberta al públic, encarregada de les recerques que es refereixen als testimonis materials de l'home i del seu entorn i que reuneix un conjunt de béns culturals mobles i immobles, els conserva, els documenta i estudia, els exhibeix i en difon el coneixement per a la recerca, l'ensenyament i el gaudi intel·lectual i estètic i es constitueix en espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans de la ciutat.

Exerceix les tasques de vigilia i protecció del Patrimoni històric de la ciutat de Badalona, que comprèn els immobles i objectes mobles d'interès artístic, històric i paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic, patrimoni documental i bibliogràfic, i els jaciments i zones arqueològiques.

Així mateix és responsable de la gestió de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona i Hemeroteca Local.