Avís Legal

Aquest web ha estat creat pel Museu de Badalona amb finalitat d’informar i difondre la institució i les seves funcions i activitats i per a la utilització personal i gratuïta dels usuaris d’internet. Tots els continguts que hi apareixen són propietat del Museu de Badalona i estan protegits per la legislació vigent i és a aquesta institució a qui corresponen els drets d’explotació, reproducció, distribució i comunicació. D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa als usuaris que aquest web no utilitza ni cookies ni qualsevol altre tipus de mecanisme que pugui registrar informació sobre l’usuari que hi accedeix.


El Museu de Badalona autoritza als usuaris que accedeixin a aquest web a visualitzar tota la informació que conté i a reproduir-ne els continguts sempre que sigui per a un ús personal i sense cedir-los o transmetre’ls a tercers. L’usuari és, doncs, l’únic responsable de l’ús que pugui fer-se d’aquesta informació.


Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions abans esmentades es considerarà infracció dels drets de la propietat intel•lectual, titularitat del Museu de Badalona, i podrà ser perseguida mitjançant l’exercici de les accions administratives, civils o penals que puguin correspondre.


El Museu de Badalona es responsabilitza únicament de la informació continguda en aquest web i no assumeix cap responsabilitat sobre les informacions ni altres continguts integrats en espais o pàgines web a les que es pugui accedir mitjançant enllaços, hipervincles o links.


El Museu de Badalona no es responsabilitzarà dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris d’Internet per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest web.